ZALOGUJ

Medycyna

Laboratorium z Mikrobiologią

System laboratoryjny przewidziany jest dla laboratorium każdej wielkości, od małych przyjmujących kilkadziesiąt próbek dziennie do wielkich, obsługujących ich kilka tysięcy.

System może działać zarówno w laboratoriach wchodzących w skład jednostek większych (kliniki, szpitale, przychodnie), jaki i w laboratoriach samodzielnych (komercyjnych).

Jest zintegrowany z systemem Ruch Chorych - wykorzystując połączenie tych elementów pakietu siecią komputerową tworzy system obiegu dokumentów związanych z badaniami laboratoryjnymi wykonywanymi pacjentom podczas ich pobytów w szpitalu.

Ruch Chorych: ewidencja pobytów pacjentów szpitalu

Zaprojektowany z myślą o wspomaganiu ewidencjonowania i analizowania wewnątrzszpitalnego ruchu chorych oraz gromadzenia związanych z nim dokumentów (księgi szpitalne, dokumentacje medyczne, karty statystyczne i inne).

Ruch Chorych ewidencjonuje przyjęcia pacjentów do szpitala, gromadzi dane o pacjentach, którym odmówiono przyjęcia do szpitala, prowadzi księgi szpitalne na izbach przyjęć. Wspomaga gromadzenie danych o pobytach oddziałowych w układzie dokumentacji medycznej: przyczyny hospitalizacji, procedury medyczne, leki, zabiegi i badania, wypisy. Usprawnia pracę działu statystyki medycznej, prowadzi archiwum pobytów, generuje karty statystyczne, wspomaga analizy statystyczne i marketingowe w szpitalu.

Zlecenia

Rozszerzenie funkcjonalne aplikacji medycznych pakietu AMMS. Pozwala na elektroniczne zlecanie zabiegów i badań dla pacjentów, śledzi realizację zamówienia i odbiera elektroniczne wyniki zleceń z miejsc ich realizacji (pracownie, laboratoria).

Blok Operacyjny

Ten element pakietu AMMS ewidencjonuje przebieg oraz wynik operacji, skład zespołu operacyjnego, wspiera dokumentowanie zabiegów operacyjnych.

Zakażenia szpitalne

Moduł w pełnym zakresie pokrywa zapotrzebowanie zespołów epidemiologicznych na rozwiązania informatyczne. Dzięki pełnej integracji z systemami Szpitalnym, Laboratoryjnym oraz Aptecznym daje ogromne możliwości analizy bieżących i historycznych danych związanych z zakażeniami. Daje podstawy do opracowywania oraz bieżącej weryfikacji szpitalnej polityki lekowej w zakresie racjonalnej antybiotykoterapii i profilaktyki zakażeń. Dzięki funkcjom dyscyplinowania personelu, ułatwia wdrażanie procedur zapobiegania zakażeniom szpitalnym. W pełni wspiera zarówno Czynną jak i Bierną metodę rejestracji zakażeń szpitalnych. Dzięki kontrolowaniu kompletności dokumentacji związanej z zakażeniami, daje ważkie argumenty do obrony w procesach odszkodowawczych. Wdrożenie tego modułu pozytywnie wpływa z jednej strony na kondycje finansową szpitala, a z drugiej na skuteczność leczenia.

Moduł Zakażenia został wyposażony w szeroki zestaw predefiniowanych raportów na podstawie których, bardzo szybko można przeanalizować dane związane z zakażeniami. Wśród nich znajdują się wszystkie raporty wymagane ustawowo, min "Raport półroczny o występowaniu zakażeń zakładowych”. Niemniej gdyby zestaw ten okazał się niewystarczający, moduł udostępnia bardzo wydajne narzędzie umożliwiające budowanie własnych raportów.

Pracownia Diagnostyczna: ewidencja badań diagnostycznych

Element pakietu AMMS, którego zadaniem jest wspomaganie realizacji zadań pracowni diagnostycznych – ewidencjonuje badania i ich wyniki, zbiera elektroniczne zlecenia badań i przesyła ich wyniki do zleceniodawcy, prowadzi księgi badań. Moduł ten może byś także wykorzystywany jako RIS przy integracjach z zewnętrznymi systemami diagnostyki obrazowej które zapewniają funkcjonalność PACS.

Pracownia Patomorfologii

Moduł służy jako informatyczne wsparcie działalności Pracowni patomorfologii w zakresie planowania, wykonania i rozliczania usług medycznych.

Punkt Pobrań

Stanowi pierwszy element podsystemu laboratoryjnego pakietu AMMS. Ściśle współpracuje z modułami Ruchu Chorych oraz Przychodni w zakresie przyjmowania zleceń badań laboratoryjnych. Głównym zadaniem tego modułu jest prowadzenie punktu przyjęcia i rozdziału materiału do badań.

Apteka: zarządzanie wewnętrznym obrotem leków

Ten element pakietu AMMS ma za zadanie wspomagać pracę apteki szpitalnej. Program umożliwia obsługę wielu magazynów. Prowadzi rejestry stanów magazynowych, ewidencjonuje dostawy leków i ich rozchód, rejestruje produkcję leków w aptece, wspiera planowanie zamówień leków - w tym wynikających z zamówień publicznych, wspiera proces przygotowania i rozstrzygnięcia przetargu, oraz kontroluje jego realizację. Poprzez współpracę z apteczką oddziałową umożliwia dokładne prześledzenie przesunięć leków i materiałów, jak również kontrolę zapasów magazynowych w całym szpitalu.

Apteka zawiera rozbudowany wykaz leków dopuszczonych do obrotu na terenie Polski, z informacjami o producencie, postaci, dawkowaniu leku oraz o jego zamiennikach. Umożliwia tworzenia własnych grup, do wykorzystania w przeglądzie stanów magazynowych oraz przy zamawianiu leków i materiałów. Z tej bazy farmakologicznej korzystać mogą pracownicy apteki i lekarze, którzy uczestniczą w procesie leczenia pacjenta.

Apteczka Oddziałowa: zarządzanie podręcznym magazynem leków

Apteczka Oddziałowa odpowiada w pakiecie AMMS za ewidencję rozchodu leków na oddziałach, izbach przyjęć, w ambulatoriach, pozwala na elektroniczne zamawianie leków w aptece szpitalnej, kontroluje stan magazynu podręcznego leków.

Przychodnia (Recepcja, Gabinet, Statystyka)

Przychodnia AMMS dedykowana jest do obsługi jednostek świadczących swe usługi w zakresie lecznictwa. W jej skład wchodzą moduły: Recepcja, Gabinet, Statystyka. Rozwiązanie przygotowane jest zarówno do pracy w ramach kontraktów z NFZ oraz w powiązaniu z modułem Sprzedaży Usług Medycznych do jednostek świadczących usługi komercyjne, abonamentowe itp..

Przychodnia PRO (Recepcja, Gabinet, Statystyka)

Przychodnia PRO dedykowana jest do obsługi jednostek świadczących swe usługi w zakresie lecznictwa. W jej skład wchodzą moduły: Recepcja, Gabinet, Statystyka oraz specjalizowane rozszerzenia Rozwiązanie przygotowane jest zarówno do pracy w ramach kontraktów z NFZ oraz w powiązaniu z modułem Sprzedaży Usług Medycznych do jednostek świadczących usługi komercyjne, abonamentowe itp..

Medycyna Pracy

Medycyna Pracy ma za zadanie wsparcie działalności Przychodni PRO w zakresie planowania, wykonania i rozliczania usług Medycyny Pracy. Oparta jest ona o interfejs użytkownika modułu Przychodnia Pro.

Stomatologia

Stomatologia to specjalizowane rozszerzenie Przychodni Pro. Zapewnia ono pełne wsparcie procesu obsługi lecznictwa stomatologicznego. System posiada budowę podobną do pakietu Przychodnia Pro – oparty jest o ten sam nowy interfejs użytkownika. Charakterystyczną cechą tego rozwiązania jest specjalizowany moduł do obsługi Gabinetu Stomatologicznego. Posiada on zestaw predefiniowanych formularzy stomatologicznych oraz graficzny moduł wspomagający proces leczenia (diagram zębowy - graficzne odwzorowanie uzębienia pacjenta z możliwością wielowarstwowego nanoszenia informacji o wykonanych czynnościach stomatologicznych, ubytkach uzębienia pacjenta itd.). Pakiet umożliwia rozliczanie wykonanych procedur wg wytycznych NFZ.

Rehabilitacja

Najnowszym pakietem jest system Rehabilitacja dedykowany do wspomagania Zakładów (Działów) Rehabilitacji. Jest to wysoce specjalizowany system o unikalnych na skalę krajową rozwiązaniach. Pakiet wspiera cały proces związany z rehabilitacją pacjenta, poczynając od zaplanowania serii zabiegów, poprzez nadzór nad ich wykonaniem, a kończąc na rozliczeniu.

Stacja Dializ

Moduł wspierający działalności Stacji Dializ (niezależnej lub funkcjonującej w ramach szpitala) w zakresie planowania, wykonania i rozliczania usług medycznych.

mHosp

Narzędzie umożliwiające personelowi medycznemu szybki i przejrzysty dostęp do najważniejszych informacji o hospitalizowanym pacjencie, także w trakcie obchodu.

Aplikacja w prosty i przejrzysty sposób udostępnia na tablecie wybrane funkcje oprogramowania obsługi szpitala (HIS) jak na przykład:


SPI

Szpitalny Portal Informacyjny (SPI) ma na celu usprawnienie komunikacji między jednostką ochrony zdrowia (szpital, przychodnia) a jej pacjentami i kontrahentami. SPI umożliwia udostępnienie w sieci Internet bieżących informacji o jednostce ochrony zdrowia, zapewnia ciągłą komunikację z pacjentami, umożliwia także pacjentom dokonywanie rejestracji wizyt za pomocą Internetu, a kontrahentom zdalną rejestrację zleceń.Czym się zajmujemy?

Szkolenia:

projektowanie stron www