ZALOGUJ

Administracja

Czym się zajmujemy - administracja

Wspiera prowadzenie rachunkowości w jednostce zgodnie z ustawą o rachunkowości w zakresie prowadzenia księgowości i emisji podstawowych sprawozdań księgowych. Umożliwia tworzenie i emisję zestawień księgowych określonych w prawie bilansowym. Pozwala również na elastyczne tworzenie zestawień na potrzeby jednostki. System jest zgodny z aktualnie obowiązującym prawem oraz posiada pozytywną opinię Biegłego Rewidenta. Umożliwia prowadzenie i ewidencję rozliczeń z kontrahentami z wykorzystaniem elektronicznych systemów bankowości. Umożliwia współpracę z systemami prowadzącymi analityczną ewidencję obrotu materiałowego i obrotu lekami, środków trwałych i wynagrodzeń pracowniczych. System wspomaga procesy decyzyjne w zakładzie poprzez udostępnianie mechanizmów budowy i emisji sprawozdań ekonomicznych opartych na informacjach zawartych w systemie Finansowo-Księgowym.

Oprogramowanie InfoMedica - część administracyjna

Finanse-Księgowość

Wspiera prowadzenie rachunkowości w jednostce zgodnie z ustawą o rachunkowości w zakresie prowadzenia księgowości i emisji podstawowych sprawozdań księgowych. Umożliwia tworzenie i emisję zestawień księgowych określonych w prawie bilansowym. Pozwala również na elastyczne tworzenie zestawień na potrzeby jednostki. System jest zgodny z aktualnie obowiązującym prawem oraz posiada pozytywną opinię Biegłego Rewidenta. Umożliwia prowadzenie i ewidencję rozliczeń z kontrahentami z wykorzystaniem elektronicznych systemów bankowości. Umożliwia współpracę z systemami prowadzącymi analityczną ewidencję obrotu materiałowego i obrotu lekami, środków trwałych i wynagrodzeń pracowniczych. System wspomaga procesy decyzyjne w zakładzie poprzez udostępnianie mechanizmów budowy i emisji sprawozdań ekonomicznych opartych na informacjach zawartych w systemie Finansowo-Księgowym.

Rejestr Sprzedaży

Moduł Rejestr Sprzedaży umożliwia prowadzenie katalogów (cenników) sprzedawanych składników i dziennika dokumentów sprzedaży. Pozwala określać formy płatności, typ wystawianego dokumentu, nabywcę oraz zawartość faktury. Daje możliwość wydruku dokumentu sprzedaży zgodnie z określonym typem wystawianego dokumentu. Współpracuje z drukarkami fiskalnymi.

Rejestr Zakupu

Głównym zadaniem modułu jest prowadzenie Centralnego Rejestru Zakupów jednostki. Pozwala on na definiowanie rejestrów zakupu i ich powiązanie z rejestrami systemu FK, określanie rozdziału stosunku wpływów z zakupów na ośrodki powstawania kosztów. Moduł prowadzi również rejestr wypożyczeń. Ponadto umożliwia on tworzenie szeregu raportów oraz ich eksport zarówno do pakietu MS-Office jak również OpenOffice.

Kasa

Przeznaczeniem modułu Kasa w pakiecie InfoMedica jest wspieranie obsługi stanowiska kasowego jednostki oraz szczegółowa ewidencja operacji kasowych.

Windykacja

Celem modułu Windykacja jest wspomaganie pracy służb odpowiedzialnych za terminowość spłat należności przez wierzycieli. Moduł wspomaga proces kontaktów windykacyjnych, generowania scenariuszy spłaty należności wraz z należnymi odsetkami przy określonych warunkach porozumienia świadczeniodawcy z płatnikiem, oceny płatników przez sporządzanie odpowiednich raportów prezentujących odchylenia faktycznych terminów płatności w stosunku do terminów wymagalnych, sporządzania wykazów obrazujących zbiorcze naliczanie rezerw dla wybranych należności wymagalnych wg przypisanych do przedziałów czasowych wskaźników procentowych itd.

Sprzedaż Usług Medycznych

Obsługę sprzedaży Świadczeniodawcy wspiera specjalizowany moduł. Pozwala on zarówno prowadzić sprzedaż w ramach kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia, jak również sprzedaż usług komercyjnych. Szczególnie warto zwrócić uwagę na funkcjonalności związane z obsługą sprzedaży komercyjnej. Nasze rozwiązanie wyposaża użytkownika w szereg przydatnych funkcjonalności, chociażby możliwość tworzenie wariantowych cenników usług, możliwości różnorakiej płatności za usługi: abonamentowa, FFS (Fee For Service, czy za każde wykonane usługi), współpłatności w ramach FFS, czy płatności mieszane. Ciekawym rozwiązaniem jest możliwość grupowania zakresu usług w tzw. benefit plany. Sprzedaż Usług Medycznych odpowiedzialna jest - w powiązaniu z modułami Ruchu Chorych i/lub Przychodni Pro - również za całość rozliczeń kontraktów z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Wycena Kosztów Normatywnych Świadczeń

Jednym z trzech programów pakietu Rachunek Kosztów jest moduł Wycena Kosztów Normatywnych Świadczeń. Odpowiedzialny jest on za wspomaganie procesu wyceny kosztów normatywnych usług medycznych i niemedycznych. Umożliwia on określenie standardowych nakładów osobowych i materiałowych na wykonanie każdej prostej i złożonej usług. Stanowi on podstawę m.in. do kalkulacji procedur medycznych na pacjenta realizowaną w module KKL.

Koszty (wycena kosztów rzeczywistych)

Element systemu Rachunek kosztów pakietu InfoMedica, który wspiera prowadzenie rachunku kosztów w zakładzie opieki zdrowotnej zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa. Rachunek kosztów w systemie oparty jest na metodzie podwójnego podziału.

Kalkulacja Kosztów Leczenia

Przeznaczeniem tego elementu pakietu InfoMedica jest wspieranie zleceniowego rachunku kosztów w zakładzie opieki zdrowotnej: tworzenia medycznej karty pacjenta – indywidualnych kosztów leczenia pacjenta, analizy danych według wybranych kryteriów. Program współpracuje z aplikacjami medycznymi pakietu InfoMedica w zakresie gromadzenia informacji ewidencyjnych dotyczących wykonanych świadczeń. Kalkulacja Kosztów Leczenia pozwala na eksport do systemu Koszty danych ilościowych dotyczących wykonanych elementów leczenia oraz na import z systemu Koszty danych o poniesionych kosztach leczenia. Program wspiera wykonywanie analiz kosztów wykonywanych świadczeń.

Budżetowanie

Moduł Budżetowanie odpowiedzialny jest za wspomaganie budżetowania jednostki Świadczeniodawcy. Pozwala na prowadzenie planów budżetowych i ich weryfikację z bieżącą realizacją

Gospodarka Materiałowa

Ten element pakietu InfoMedica odpowiada za usprawnienie ewidencji bieżącego obrotu materiałowego jednostki w ujęciu ilościowo-wartościowym. Pozwala na gromadzenie informacji o obrocie materiałowym wartościowo na kontach księgi głównej prowadzonej przy pomocy systemu Finansowo-Księgowego.

Zamówienia wewnętrzne

Moduł Zamówienia wewnętrzne wspomaga proces tworzenia zamówień wewnętrznych w jednostkach Klienta. Posiada on wielostopniowy mechanizm zatwierdzania i weryfikacji zapotrzebowania poszczególnych komórek. System zbudowany jest w oparciu o mechanizmy internetowe/intranetowe, dzięki czemu jest intuicyjny w obsłudze oraz bardzo łatwy we wdrożeniu nawet w dużych jednostkach.

Obsługa Zamówień i Przetargów

Moduł Obsługa Zamówień i Przetargów wspiera przygotowanie i obsługę procedury zamówień publicznych o różnych trybach zgodnie z ustawą o zamówieniach publicznych. Umożliwia tworzenie i emisję dokumentów wymaganych przez ustawę.

Środki trwałe

Ten element pakietu InfoMedica ułatwia ewidencję majątku trwałego zakładu opieki zdrowotnej. Pozwala na prowadzenie dokumentacji księgowej dla składników majątku w oparciu o dokumentację pierwotną. Usprawnia naliczanie umorzenia i amortyzacji dla aktywnych składników majątku trwałego. Umożliwia prowadzenie dwóch różnych metod naliczania amortyzacji dla celów bilansowych oraz podatkowych zgodnych z obowiązującymi przepisami. Posiada możliwość zapisu informacji o zmianach majątku trwałego jednostki wartościowo na kontach księgi głównej systemu Finansowo-Księgowego.

Wyposażenie

Przeznaczeniem tego elementu pakietu InfoMedica jest wspieranie ewidencji majątku trwałego niskocennego (umarzanego jednorazowo) jednostki. W stosunku do systemu Środki Trwałe program Wyposażenie charakteryzuje się uproszczonym sposobem ewidencji zmian w składnikach majątku trwałego umarzanych jednorazowo. Z uwagi na brak obowiązku wykazywania w księgach rachunkowych niskocennych składników majątku trwałego uproszczona ewidencja majątku trwałego niskocennego jest dopuszczalna.

Elektroniczna inwentaryzacja

Funkcjonalnym rozszerzeniem modułów Środki Trwałe oraz Wyposażenie jest moduł Elektroniczna inwentaryzacja. Pozwala on wykorzystać wszystkie zalety kodów kreskowych oraz przenośnych kolektorów danych (PDA). Użytkownicy otrzymują wygodne narzędzie umożliwiające sprawne i szybkie przygotowanie naklejek inwentarzowych na środki trwałe i wyposażenie. W trakcie przeprowadzania inwentaryzacji np. metodą spisu z natury, korzystają oni z przenośnych kolektorów danych, które pozwalają bezbłędnie przeprowadzić ten żmudny proces. Zastosowanie tego rozwiązania nie tylko eliminuje możliwości wystąpienia błędów, ale przede wszystkim znacznie skraca czas potrzebny na sporządzenie spisu.

Kadry

Wchodzi w skład systemu kadrowo-płacowego pakietu InfoMedica. Jego zadaniem jest wspieranie elektronicznego prowadzenia akt osobowych pracowników jednostki. Ułatwia gromadzenie informacji o bieżącym zatrudnieniu i historii zatrudnienia pracowników w zakładzie i poza nim. Pozwala na gromadzenie informacji o czasie pracy i absencji pracowników. Wspiera pracowników działu kadr zakładu opieki zdrowotnej w realizacji zadań ewidencyjnych, organizacyjnych i biurowych związanych z prowadzeniem kartotek pracowniczych.

Płace

Uzupełnienie funkcjonalne systemu kadrowego wchodzącego w skład pakietu InfoMedica – wspólnie z Kadrami tworzy System Kadrowo-Płacowy. Wspiera naliczania wynagrodzeń pracowniczych na podstawie danych o stosunkach pracy, zgodnie z aktualnymi przepisami podatkowymi i ubezpieczeniowymi z uwzględnieniem zakładowego regulaminu wynagradzania. System pozwala na obsługę bankową naliczonych wynagrodzeń. Ułatwia prowadzenie rejestru dochodów pracowników.

Ewidencja Czasu Pracy (Grafik)

Pozwala zaplanować czas pracy pracowników oraz go zaewidencjonować w podziale na grupy umów. Umożliwia przygotowanie rozliczenia godzin pracy dla potrzeb modułu Płace i wykonywanie różnego typu raportów w oparciu o dane wprowadzone dla pracowników Wymagania systemowe System operacyjny na serwerze: Windows, Linux System operacyjny na stacjach roboczych: Windows Baza danych: Oracle, Centura (alternatywnie dla części administracyjnej)

Czym się zajmujemy?

Szkolenia:

projektowanie stron www